بررسی درون‌شیشه‌ای امکان شاخه‌زایی و ریشه‌زایی پایه‌های‌ دورگ هلو و بادام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج

10.30466/rip.2021.121085

چکیده

پایه‌های دورگ بادام و هلو در توسعه تجاری پرورش بادام و هلو در مناطق وسیعی از جهان بویژه مناطق مثل ایران، از اهمیت بالایی برای اصلاحگران و باغداران برخوردار است. در این مطالعه امکان بهینه­سازی سطوح مواد تنظیم کننده رشد گیاهی در محیط کشت درون­شیشه­ای جهت پرآوری و ریشه­زایی مناسب دو نوع پایه‌ هیبرید هلو و بادام شامل GF677 و TT (از ژنوتیپ­های امیدبخش برنامه­های اصلاحی موسسه تحقیقات باغبانی کشور) در قالب دو آزمایش فاکتوریل جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش اول جهت شناسایی بهترین سطوح مواد تنظیم کننده رشد گیاهی BA و IAA جهت پرآوری و آزمایش دوم جهت شناسایی سطوح مطلوب IAA و NAA برای ریشه­زایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار 5/0 میلی­گرم بر لیتر BA و 1/0 میلی­گرم بر لیتر IAA بهترین اثر را در پرآوری داشتند. همچنین، IAA با سطح یک میلی­گرم در لیتر بهترین اثر را در صفات درصد و تعداد ریشه­زایی و وزن تر و خشک ریشه داشته و  NAAبیشترین طول ریشه را در سطح 5/1 میلی­گرم در لیتر ایجاد نمود. بطورکلی سطح یک میلی­گرم در لیتر  IAAمی­تواند غلظت مؤثری برای مرحله ریشه­زایی پایه­­های دورگ مورد مطالعه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها