اثرات آب و خاک شور بر دانه سفیدی انار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش علوم باغبانی

3 عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات علمی انجیر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استهبان

10.30466/rip.2021.121091

چکیده

در سال­های اخیر بروز پدیده دانه سفیدی در انار رقم رباب شهرستان نیریز یکی از مسائل مهم می­باشد که تاکنون راهکار قطعی و روشنی به­منظور کاهش آن ارائه نشده­است. بنابراین پژوهش حاضر به­منظور بررسی رابطه شوری و دانه سفیدی در انار رقم رباب در قالب طرح کاملا تصافی طراحی شد. براساس کیفیت آب (شیرین، لب­شور و شور)  14باغ با سنین تقریبا یکسان انتخاب و نمونه­برداری میوه انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه همبستگی، میزان آنتوسیانین آریل­ها همبستگی معنی­داری با درصد دانه سفیدی داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش شوری آب، درصد دانه سفیدی در انار رقم رباب افزایش یافت. باغ‏هایی که با آب شیرین (بدون نمک) آبیاری شده بودند، درجه (a*) آریل، میزان آنتوسیانین و میزان درخشندگی (L*) بالاتری را نسبت به باغ­هایی که با آب لب­شور و شور آبیاری ­شدند، داشتند. میزان مواد جامد محلول آریل‏ها در باغ‏هایی که با آب شور آبیاری  می­شدند نسبت به آبیاری با آب لب­شور و شیرین بالاتر بود. به طور کلی می‏توان نتیجه گرفت که آبیاری با آب شور و شورشدن خاک می‏تواند به طور مستقیم در پدیده دانه­سفیدی آریل‏های انار دخیل باشد.

کلیدواژه‌ها