ارزیابی برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه دوازده رقم انار (Punica granatum L.) در شرایط آب و هوایی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

2 دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

10.30466/rip.2021.121093

چکیده

انار بومی ایران است و رقم‌های زیادی از آن در ایران کشت می‌شود. این پژوهش به‌منظور ارزیابی و مقایسه دوازده رقم انار استان یزد انجام شد. میوه‌ها در مرحله رسیدگی از درختان 32 ساله واقع در کلکسیون انار شهرستان یزد برداشت و با استفاده از 22 ویژگی کمی، کیفی و بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمام صفات مورد بررسی اختلاف معنی‎‌داری در بین رقم‌های انار داشتند. میانگین وزن میوه از 85/134 گرم (رقم سوسکی‌ اشکذریزد) تا 55/315 گرم (رقم ملس ساوه) متفاوت بود. نسبت پوست، بذرپوشینه، آب‌میوه و بذر به کل میوه بین رقم‌های انار متغیر بود. مقدار مواد جامد محلول از 53/13 تا 67/18 درجه‌بریکس، اسیدیته‌ قابل‌تیتراسیون از 44/0 تا 83/1 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر و شاخص بلوغ از 51/9 تا 49/34 متغیر بود. هم‌چنین نتایج نشان داد که میزان فنل و فلاونوئید رقم‌های انار به‌ترتیب در دامنه 78/332-81/158 و 31/91-79/43 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر قرار دارند. میزان آنتوسیانین کل از 78/13 تا 41/165 میلی‌گرم در لیتر و ظرفیت‌آنتی‌اکسیدانی از 57/36 در رقم پوست سفید دزفول تا 45/89 درصد در رقم سوسکی اشکذریزد متفاوت بود. بطور کلی این یافته‌ها نشان دادند که رقم اصلی‌ترین عاملی است که ویژگی‌های کمی، کیفی و بیوشیمیایی میوه انار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها