تأثیر برگ تازه، اسانس و روغن تعدادی از گیاهان دارویی بر افزایش عمرانباری میوه توت‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشجوی گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

10.30466/rip.2021.121134

چکیده

میوه توت­فرنگی به خاطر تنفس و فعالیت­های متابولیکی بالا و آب زیاد در بافت به عنوان میوه­ای با دوام انباری پایین شناخته می­شود. استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهی با خواص ضدقارچی و باکتریایی در افزایش عمرانباری و حفظ کیفیت محصولات، به عنوان روشی جدید در کشاورزی نوین مطرح می­باشد. به منظور مطالعه اثر همزمان سه بخش برگ تازه، اسانس و روغن از چهار گیاه زنجبیل، نعناع فلفلی، رزماری و آویشن بر دوام انباری میوه توت­فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کرت­های کاملا تصادفی با 13 تیمار و سه تکرار انجام گردید. میوه­های یک دست از مزرعه برداشت و در اسانس و روغن غوطه ور گردید و از برگ­ها در کف ظرف استفاده شد و تا دو هفته در دمای 4 درجه سانتی­گراد نگهداری شد. نتایج نشان دادند که کاهش وزن میوه در سه تیمار برگ تازه رزماری، برگ تازه آویشن و روغن رزماری به طور معنی­داری بیشتر از شاهد بود. سفتی بافت میوه در دو تیمار برگ تازه نعناع فلفلی و اسانس آویشن دارای برتری معنی­داری نسبت به شاهد و بقیه تیمارها بودند. در فعالیت آنتی­اکسیدانی کل، تنها تیمار برگ تازه نعناع فلفلی به طور معنی­داری نسبت به شاهد و تمامی تیمارهای دیگر برتری داشت. میزان فنل کل در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی­داری با شاهد نشان نداد. میزان آنتوسیانین در آب میوه توت­فرنگی در تیمار برگ تازه نعناع فلفلی به طور معنی­داری بیشتر از تمامی تیمارها بود. از آنجاییکه تیمار برگ تازه نعناع فلفلی موجب حفظ کیفیت ظاهری، طعم مطلوب و سفتی میوه و همچنین حداکثر فعالیت آنتی­اکسیدانی و حداکثر میزان آنتوسیانین را بعد از دو هفته نشان داد، لذا بیانگر برتری کامل این تیمار در بین تیمارهای مورد بررسی در دوره پس از برداشت می­باشد.

کلیدواژه‌ها