ارزیابی بهترین ترکیب پایه و پیوندک لایم (Citrus aurantifolia)در شرایط اقلیمی منطقه میناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

10.30466/rip.2021.53293.1156

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین ترکیب پایه و پیوندک مناسب برای لایم، از نظر صفات کمی و کیفی انجام شد. بدین منظور از چهار پایه Rough Lemon، Volkameriana، Mexican Lime و Rangpur Lime در چهار تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، طی سه سال زراعی، در ایستگاه تحقیقاتی میناب استفاده شد. صفات رویشی گیاه از قبیل گیرایی پیوند، رشد پیوندک در خزانه، قطر تنه، اندازه دور تاج و ارتفاع درخت مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی پایه‌های Mexican Lime و Rangpur Lime در صفت گیرایی پیوند به ترتیب با 87/5 درصد و 81 درصد، نسبت به سایر پایه‌ها برتری داشتند. بیشترین رشد پیوندک لایم در خزانه مربوط به پایه Mexican Lime با 51/25 سانتی­متر و کمترین مقدار آن در پایه Volkameriana با 35 سانتی­متر رشد مشاهده شد. تفاوت اندازه قطر تنه با 23 میلی­متر، ارتفاع درخت با 54/25 سانتی­متر رشد سالیانه و اندازه دور تاج با 163/30 سانتی­متر در پایه Mexican Lime نسبت به سایر پایه‌ها معنی‌دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شرایط محیطی مختلف سبب ایجاد رشد رویشی متفاوت در میان پایه‌ها می‌شود و در میان پایه­ های مورد بررسی، Mexican Lime از لحاظ صفات رویشی بررسی شده برتری‌ معنی‌داری نسبت به سایر پایه‌ها از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها