ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند رقم انگور امیدبخش در شرایط کم‌آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیارگروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار پژوهشی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

10.30466/rip.2021.53330.1160

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی ویژگی‌های فیزولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام امید بخش انگور انجام شد. تیمار‌های آزمایشی شامل پنج رقم انگور روسی (Qazagiski Ramphi, Supran Bulgar, Muscat Yamtazini, Kishmish Hisrao, Besmiamphi Ramphi)و دو رقم ایرانی (چفته و بیدانه سفید) و سه سطح خشکی (100، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی) بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بصورت گلدانی در گلخانه ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. بعد از اعمال تنش صفاتی مانند فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، هیدروژن پراکسیداز، غلظت قند محلول، پروتئین کل، غلظت پرولین، میزان کلروفیل، رطوبت نسبی برگ، نشت یونی و شاخص پایداری غشاء سلولی انداز‌ه‌گیری شدند. نتایج نشان داد کاهش میزان آب آبیاری به ترتیب در 70 و 40 درصد ظرفیت نسبی آب مزرعه نسبت به شاهد باعث افزایش معنی‌دار فعالیت آنتی­اکسیدانی آسکوربیک پراکسیداز، پراکسیداز هیدروژن، پراکسیداز، پرولین، قند محلول و گایاکول پراکسیداز گردید. کاهش میزان آب آبیاری باعث کاهش معنی‌دار نشت یونی، ظرفیت نسبی آب برگ، کلروفیل a، کلروفیل b و کاهش شاخص پایداری غشا سلولی گردید. به طور کلی رقم Qazagiski Ramphi در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی از تحمل به تنش بالاتری برخوردار بود و ارقام بی‌دانه سفید و Besmiamphi Ramphi به ترتیب در رتبه دوم و سوم تحمل به تنش خشکی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها