اثر اسپری زمستانه روغن ولک بر فتوسنتز، تبادلات گازی و شاخص‌های فیزیولوژیکی دو رقم زیتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌ کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.30466/rip.2021.53579.1179

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر محلول‌ پاشی زمستانه روغن ولک (صفر، 1، 3 و 5 درصد) بر شاخص‌ های فیزیولوژیکی، فتوسنتز و تبادلات گازی دو رقم زیتون (مانزانیلا و خضیری) به صورت کرت‌ های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌ های کامل تصادفی با 4 تکرار، در شرایط آب و هوایی اهواز طی سال 98-1397 انجام شد. نتایج نشان داد روغن ولک 5 درصد باعث کاهش فتوسنتز در رقم خضیری و مانزانیلا به میزان 40 و 4/52 درصد نسبت به تیمار شاهد در هفته دوم پس از محلول‌ پاشی شد و پس از آن فتوسنتز افزایش یافت. در رقم خضیری و مانزانیلا کاربرد هر سه غلظت روغن ولک باعث افزایش میزان تعرق نسبت به تیمار شاهد شد. میزان هدایت روزنه‌ ای در رقم خضیری بیشتر از مانزانیلا بود و بیشترین میزان هدایت روزنه‌ ای 45 روز پس از تیمار مشاهده شد. کمترین و بیشترین دمای برگ به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار 3 درصد روغن ولک با میانگین 34/29 و 17/32 درجه سانتی‌ گراد ثبت شد. در هر دو رقم با مصرف روغن ولک کارایی مصرف نور کاهش یافت و در رقم مانزانیلا درصد ریزش برگ به میزان بالایی (05/59 درصد) مشاهده شد. در نتیجه جهت کاربرد مقادیر بالای روغن ولک برای درختان زیتون، با توجه به کاهش مقطعی فتوسنتز و افزایش دمای برگ در هر دو رقم و نیز میزان بالای ریزش برگ در رقم مانزانیلا با احتیاط بیشتری باید عمل کرد. 

کلیدواژه‌ها