اثر کودهای کمپوست زباله شهری و باکتری‌های محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی درخت توت سیاه (Morus nigra)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک، مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیرو‌های مسلح، مرکز تحقیقات ابریشم کشور، گیلان، رشت، ایران.

2 مرکز تحقیقات ابریشم کشور، گیلان، رشت

3 گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

10.30466/rip.2021.53415.1167

چکیده

درخت توت می­ تواند در شرایط آب و هوایی مختلف رشد کند. برگ درخت توت به عنوان غذای کرم ابریشم می­ باشد و نقش اساسی در تولید ابریشم دارد. بنابرین بهبود وضعیت کیفی و کمی برگ توت از نظر تولید ابریشم اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر باکتری­ های محرک رشد و پسماند زباله شهری بر ویژگی­ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی درخت توت رقم کن موچی بود. برای انجام این پژوهش تعداد 27 نهال توت از موسسه تحقیقات ابریشم کشور تهیه شد. این پژوهش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل دو سطح از پسماند زباله شهری (دو و چهار درصد)، دو سطح باکتری سودوموناس (۱۰۶ و 106×5 سلول در گرم خاک) و شاهد بود. برخی از ویژگی­ های فیزیولوژیکی مانند میزان فسفر، نیتروژن، پتاسیم، پروتئین و قند در برگ اندازه­ گیری شد. همچنین برخی از ویژگی­ های مورفولوژیکی گیاه شامل وزن تر، شاخص سطح برگ، سطح ویژه برگ، طول برگ و غیره نیز اندازه­ گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین و سطح برگ در تیمار ترکیبی سطح دوم کمپوست و باکتری به ترتیب معادل 57/22 درصد و 2005 میلی­ متر مربع به دست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کمپوست و باکتری به خاک کیفیت برگ از نظر شاخص‏ های فیزیولوژیکی مانند مقدار پروتئین و قند و مورفولوژیکی مانند سطح برگ، سطح ویژه و غیره افزایش معنی­ داری یافته است. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که از ترکیب کودهای آلی و زیستی می­ توان به جای کودهای شیمیایی جهت تأمین عناصر مورد نیاز گیاه توت استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها