تأثیر غلظت‌های مختلف دورمکس (سیانامید هیدروژن) بر ویژگی‌های گلدهی و میوه‏دهی سه رقم گلابی (Pyrus communis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

10.30466/rip.2021.53547.1177

چکیده

دورمکس (سیانامید هیدروژن) امروزه به‌طور وسیعی در شکستن خواب جوانه‌ها استفاده می‌شود. جهت بررسی این تأثیر در گلابی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم در سه سطح (رقم اسپادانا، شاه‌میوه و کوشیا) و محلول‌پاشی با دورمکس یک ماه قبل از باز شدن جوانه‌ها (اواسط بهمن‌ماه) در سه سطح (0، 5 /1 و 3 درصد) با سه تکرار بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، جوانه ها در تمامی تیمارها نسبت به شاهد در زمان کوتاه‌تری به شکوفایی رسیده‌اند. کمترین تعداد روز تا تمام‌گل در اسپادانا (54 روز)، در شاه‌میوه (64 روز) و در کوشیا (57 روز) در تیمار دورمکس 3 درصد مشاهده شد. همچنین دورمکس 3 درصد تأثیر معنی­ داری بر کاهش تعداد جوانه خفته در هر سه رقم گلابی داشت و سبب افزایش تعداد جوانه رویشی و زایشی و همچنین تعداد گل نسبت به شاهد شد. بیشترین درصد میوه‌دهی در تیمار دورمکس 3 درصد مشاهده گردید (در ارقام اسپادانا، کوشیا و شاه‌میوه به ترتیب 9 /51، 56 /53 و 35 /48 درصد). بیشترین مقدار اسیدیته کل میوه در تیمار دورمکس 3 درصد حاصل گردید که اختلاف معنی‌داری با تیمار 5 /1 درصد نداشت. تیمار با دورمکس 3 و 5 /1 درصد تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات شیمیایی همچون مواد جامد محلول و شاخص طعم میوه گلابی نداشت. به طور کلی بر اساس نتایج پژوهش حاضر، کاربرد دورمکس سبب بهبود درصد شکفتن جوانه‌ها، گلدهی و میوه‌دهی شد.

کلیدواژه‌ها