تاثیر کم محلول‌دهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون در سیستم هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.30466/rip.2023.53232.1149

چکیده

استفاده بی­ رویه از کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در کشت هیدروپونیک، نه تنها عملکرد محصول را افزایش نمی ­دهد، بلکه خصوصیات کیفی میوه را نیز کاهش داده و به دنبال آن مصرف آب زیادی را به همراه دارد. بنابراین لازم است مقدار محلول غذایی در سیستم­ های تولیدی گلخانه­ ای کاهش یابد. در این مطالعه، توت­ فرنگی رقم آلبیون در گلدان­ هایی با قطر دهانه 19 سانتی متر و ترکیب بستر کشت کوکوپیت و پرلیت با نسبت 1:1 کشت شده و اثر کم محلول­دهی با سه سطح (100، 140 و 180 میلی‎ لیتر به صورت یک روز در میان) روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی این رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر طبق نتایج به دست آمده، تاثیر کم محلول­ دهی روی صفاتی مانند ارتفاع و عرض بوته، تعداد برگ، شکل میوه، pH آب­میوه، مواد جامد محلول، طعم میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و سفتی بافت میوه معنی­ دار بود. بیشتر صفات مورفولوژیکی اندازه­ گیری شده در شرایط تنش کم محلول ‏دهی، کاهش یافتند. بیشترین میزان عملکرد تک بوته، مواد جامد محلول، طعم میوه، در تیمار کم محلول­ دهی 140 میلی ­لیتر و همچنین بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون و pH آب میوه، در تیمار شاهد (180 میلی ‏لیتر) مشاهده شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، کم­ محلول­ دهی به عنوان یک روش مطمئن می­تواند در جهت افزایش کیفیت محصول توت فرنگی رقم آلبیون در شرایط کشت هیدروپونیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها