تاثیرمحلولپاشی متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید کل و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه فیسالیس در شرایط کشت بدون خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.30466/rip.2021.53544.1176

چکیده

یکی از راهکارهایی که اخیراً نظر متخصصین را برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی بدون نیاز به مواد شیمیایی به خود جلب نموده، استفاده از تنظیم کننده‌های رشد برای تحریک مقاومت طبیعی گیاه است. در این مطالعه تاثیر محلول پاشی برگی متیل جاسمونات در چهار سطح (۰، ۱، ۱۰ و ۱۰۰میکرومولار) با سه تکرار بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه فیسالیس مورد بررسی قرار گرفت. طول و قطر میوه، وزن تر و خشک میوه، سفتی میوه، pH عصاره میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، طعم میوه و فنل و فلاونوئید کل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که محلول پاشی متیل جاسمونات تاثیر معنی داری بر شاخص‌های مورد ارزیابی داشت. بیشترین میزان فنل و فلاونوئید کل در تیمار ۱۰۰ میکرومولار متیل جاسمونات مشاهده شد در حالیکه غلظت های پایین تر متیل جاسمونات تاثیر بیشتری بر شاخص مواد جامد محلول، طعم میوه و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون داشت. همچنین کاربرد غلظت‌های مختل جاسمونات تاثیر معنی دار مثبتی نسبت به شاهد بر طول و قطر میوه داشت ولی غلظت‌های مختلف جاسمونات تفاوت معنی داری با یکدیگر بر طول و قطر میوه نشان ندادند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که تیمار متیل جاسمونات با تاثیر بر ترکیبات فنلی و بهبود خصوصیات کمی و کیفی می تواند به عنوان یک تیمار سالم و مطمئن در تولید میوه فیسالیس در شرایط گلخانه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها