اثر عصاره جلبک دریایی و پتاسیم بر درصد شکوفایی جوانه‌ها و گلدهی کیوی رقم هایوارد ( Actinidia deliciosa ‘Hayward’)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار گروه مهندسی خاک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.30466/rip.2023.121286

چکیده

شرایط محیطی و نحوه مدیریت تاکستان به خصوص از نظر تغذیه تأثیر زیادی روی باز شدن جوانه ­ها، گلدهی و عملکرد میوه کیوی می­ گذارد. بنابراین، در این پژوهش تأثیر عصاره جلبک­ دریایی و ­پتاسیم بر بازشدن جوانه­ ها و گلدهی کیوی ­فروت رقم هایوارد بررسی شد. تیمارها شامل کاربرد 7/5 گرم جلبک ­دریایی به ازای هر تاک دو و چهار هفته قبل از باز­شدن جوانه ­ها و 150 گرم سولفات­ پتاسیم به ازای هر تاک دو، چهار و هشت هفته قبل از شکوفایی جوانه ­ها بود. نتایج نشان داد افزودن عصاره جلبک ­دریایی دو هفته قبل از شکوفایی جوانه ­ها باعث افزایش معنی­ دار درصد ­شکوفایی جوانه ­ها (54 درصد) نسبت به شاهد (39 درصد) شد. در ضمن، عمده جوانه ­های شکوفا ­شده (84 درصد) در تیمار جلبک ­دریایی حاوی شاخساره­ های گلدار بودند. بالاترین میانگین تعداد گل (1/63) و شاه­گل (1/53) به ازای هر جوانه زمستانه در تیمار جلبک ­دریایی به خصوص دو هفته قبل از باز شدن جوانه­ ها بدست آمد. کمترین تعداد گل و شاه گل در تیمار شاهد با 0/79 و 0/72 مشاهده شد. هرچند، کاربرد پتاسیم دو هفته قبل از شکوفایی طبیعی جوانه­ ها، باعث افزایش درصد شکوفایی جوانه ­ها گردید، اما عمده جوانه­ های شکوفا شده رویشی بودند. کاربرد زود هنگام پتاسیم، باعث افزایش تعداد گل، تعداد شاه­گل در جوانه­ های ­زمستانه، همچنین افزایش شاخساره ­های گلدار گردید. در ­مجموع، کاربرد خاکی عصاره جلبک دریایی به خصوص اندکی قبل از شکوفایی طبیعی جوانه­ ها با افزایش گلدهی و به تبع افزایش بهره­ وری در تاکستان­ های کیوی ­فروت رقم هایوارد خواهد شد.      

کلیدواژه‌ها