کاهش آسیب سرمازدگی، پوسیدگی و افزایش عمر انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه با تیمار L-آرژنین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، ساری، ایران.

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.30466/rip.2021.53619.1183

چکیده

انار از میوه‌های نیمه ­گرمسیری است که در ایران بصورت تجاری کشت می‌شود. از مهم‌ترین عوامل در کاهش کیفیت انار در زمان انبارمانی، آسیب سرمازدگی است. در این پژوهش کارایی تیمار غوطه‌وری در L-آرژنین بر میزان پوسیدگی، تولید اتیلن و فعالیت سیستم آنتی‌اکسیدانی میوه انار رقم ملس ساوه طی مدت120روز نگهداری در دمای1±4 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی حدود 85-80 ارزیابی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار به ازای هر تیمار بود. نتایج نشان داد که تیمار L-آرژنین باعث کاهش نشت یونی و آسیب سرمازدگی میوه انار گردید و همچنین میزان تولید اتیلن، توسعه پوسیدگی و افزایش پراکسید هیدروژن و پلی‌فنل‌اکسیداز پوست را مهار کرد. فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز در بافت پوست میوه انار تیمار شده با L-آرژنین افزایش یافت. این نتایج نشان داد که تیمار L-آرژنین مجموعه‌ای از پاسخ‌های فیزیولوژیکی را برای تأخیر در قهوه‌ای شدن پوست و بهبود کیفیت انبارمانی انار تحریک می‌کند. درمجموع، این یافته‌ها نشان داد که تیمار L-آرژنین (1 میلی مولار) یک روش مفید برای بهبود کیفیت و به تأخیر انداختن سرمازدگی پس‌ازبرداشت میوه انار بوده و مسیر آنتی‌اکسیدانی نقش مهمی در این روند بازی می کند.

کلیدواژه‌ها