بررسی امکان بهبود تشکیل میوه نهال های کشت بافتی خرمای رقم برحی با استفاده از برخی تنظیم کننده های رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز ، ایران.

2 استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

3 استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

10.30466/rip.2021.53672.1187

چکیده

به منظور بررسی اثرات برخی تنظیم‌کننده‌های رشد بر میوه‌نشینی نخل‌های خرمای کشت بافتی رقم برحی، این تحقیق روی درختان خرمای جوان حاصل از کشت بافت رقم برحی در نخلستان ستاد پژوهشکده خرما و میوه ‏های گرمسیری در شهرستان اهواز انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 7 تیمار محلول‌پاشی با تنظیم‌کننده‌های رشد شامل بنزیل آدنین (50 و 200 میلی‌گرم در لیتر)، پوترسین (0/1 و 1 میلی‌مولار)، اسپرمیدین (1/0 و 1 میلی‌مولار) و آب مقطر (شاهد) با 4 تکرار برای مدت دو سال صورت گرفت. هر درخت به عنوان یک واحد آزمایشی انتخاب شد. در اوایل فروردین ماه هر سال، گرده افشانی به صورت دستی انجام شد و یک و دو هفته بعد از گرده‏‌افشانی خوشه‏‌های انتخاب شده بر روی هر درخت با یکی از تیمارها محلول‌پاشی شد. هفته‌های پنجم پس از گرده‌افشانی، درصد میوه نشینی، درصد میوه‌های پارتنوکارپ و درصد ریزش گل و میوه ثبت گردید. در مرحله برداشت، عملکرد میوه و برخی خصوصیات کمی میوه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد پوتریسین، اسپرمیدین و بنزیل آدنین در بهبود میوه‌نشینی و کاهش ریزش میوه و افزایش خصوصیات کمی و کیفی از جمله وزن میوه، طول و قطر میوه، حجم میوه و هسته، عملکرد، رطوبت میوه و نسبت گوشت به هسته مؤثر بود. میزان تاثیر تنظیم کننده ها به نوع و غلظت مورد استفاده دارد. . از بین تیمارهای مختلف، بنزیل آدنین200 میلی‌گرم در لیتر در بهبود میوه‌نشینی بیشتر از سایر تیمارها موثر بود. بیشترین عملکرد خوشه نیز در تیمار بنزیل آدنین 50 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها