تاثیر تیمارهای پرتوتابی UV-C و فراصوت بر انبارمانی میوه چیکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استادیار بخش زراعی باغی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

10.30466/rip.2022.53730.1193

چکیده

میوه چیکو به علت فسادپذیری و عمرانباری کم، تنها در بازارهای محلی ایران مصرف می­شود و برای مناطق دیگر به عنوان میوه­ای ناشناخته است. بنابراین به­­ منظور ارزیابی اثر پرتودهی فرابنفش و فراصوت بر خصوصیات کیفی میوه چیکو، در سال 1395، آزمایشی به ­صورت فاکتوریل با سه فاکتور در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه هرمزگان انجام شد. فاکتور اول کاربرد پرتوتابی با اشعه UV-C با طول موج 254 نانومتر در سه سطح (صفر، 5 و 10 دقیقه)، فاکتور دوم امواج اولتراسونیک با طول موج 28 کیلو هرتز در سه سطح (صفر، 3 و 6 دقیقه) و فاکتور سوم زمان انبارمانی در پنج سطح (صفر، 10، 20، 30 و 40 روز) بود. میوه­ ها پس از تیمار به سردخانه با دمای10 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 80-85 درصد منتقل شدند و نمونه ­گیری و اندازه­ گیری کاهش وزن میوه، سفتی، پارامترهای رنگ گوشت از قبیل میزان L* (درجه روشنایی)، a*(درجه قرمزی) و b*(درجه زردی)، قند میوه، درصد پوسیدگی میوه، اسیدیته قابل ­تیتراسیون، اسید­آسکوربیک و فنل در زمان­ های مختلف انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر فراصوت بر پوسیدگی و کاهش وزن ­میوه معنی ­دار (P≤0.01) بود، اما اثر فرابنفش تنها بر پوسیدگی و درجه قرمزی (a*) گوشت میوه معنی­ دار (P≤0.01) شد. اثر زمان انبارمانی نیز بر همه پارامترها معنی­ دار (P≤0.01) بود. در زمان 40 روز از انبارمانی، بیشترین میزان کاهش وزن (50/31 درصد) در تیمار شاهد و کمترین میزان کاهش وزن (30/83 درصد) مربوط به تیمار فراصوت در مدت 6 دقیقه بود. در روز 40 از انبارمانی، در تیمارهای فرابنفش به مدت 10 دقیقه و فراصوت به­مدت 3 و 6 دقیقه هیچگونه علائم پوسیدگی مشاهده نشد. بر اساس نتایج، تیمار میوه ­های چیکو با پرتوتابی فراصوت به مدت 6 دقیقه و اشعه UV-C به مدت 10 دقیقه سبب بالاترین کیفیت ظاهری میوه چیکو در طی انبار شد.

کلیدواژه‌ها