تاثیر مراحل مختلف رشد و نمو میوه بر خصوصیات فیتوشیمیایی میوه توت سیاه (Morus alba var.nigra)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.30466/rip.2022.54073.1223

چکیده

میوه‌های توت حاوی ترکیبات فیتوشیمیایی متنوعی هستند که خصوصیات فیزیولوژیکی شناخته شده‌ای در سلامتی بشر دارند. بررسی خصوصیات عملکردی مواد موجود طبیعی، به ویژه آن‌هایی که به طور طبیعی در رژیم غذایی انسان وجود دارند، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه‌های توت در طی 5 مرحله رشد و نمو میوه می‌باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات اندازه‌گیری شده در طی مراحل مختلف رشد و نمو میوه از لحاظ آماری در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌داری داشتند. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که محتوای بیوشیمیایی میوه به طور ویژه‌ای از مراحل میانی تا مراحل آخر رشد و نمو میوه افزایش می یابد. محدوده ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به روش DPPH (2,2-dipheny 1-1-picrylhydrazy) در طی مراحل مختلف از 53/36 تا 90/17 درصد متغیر بود. بالاترین میزان آنتوسیانین کل در مرحله آخر رشد و نمو میوه (138/7 میلی گرم بر صدگرم وزن تر معادل سیانیدین-3-گلیکوزاید) مشاهد شد. بیشینه و کمینه میزان فنل کل در مراحل مختلف به ترتیب 861/14 و 352/25 میلی‌گرم بر صدگرم وزن تر معادل اسید گالیک بودند. همچنین میزان فلاونوئید کل از 64/99 در مرحله اول تا 263/04 میلی‌گرم بر صدگرم وزن تر معادل کوئرستین در مرحله آخر رشد و نمو میوه متغیر بود. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که محتوای فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در مراحل پایانی رشد و نمو میوه افزایش پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها