تأثیر محلول‌پاشی اوره و اسید بوریک بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد گردوی "پوست کاغذی" (.Juglans regia L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تغذیه درختان گردو از طریق محلول­پاشی عناصر غذایی یکی از روش­های مهم در بهبود کمیت و کیفیت این محصول محسوب می­شود. به­همین منظور تأثیر محلول‌پاشی اوره و اسیدبوریک بر ویژگی­های رویشی و عملکرد گردوی "پوست کاغذی" ((Juglans regia L. در مرحله تورم جوانه­های گل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار بررسی گردید. تیمارها شامل شاهد و اوره در غلظت­های نیم و یک درصد، اسیدبوریک در غلظت­های 2000 و 4000 پی­پی­ام و همچنین کاربرد توأم آن­ها بودند. نتایج نشان داد که کاربرد اوره و اسیدبوریک سبب بهبود رشد رویشی و افزایش درصد تشکیل میوه و عملکرد گردید، به­طوریکه در مقایسه با تیمار شاهد، عملکرد تا 174 گرم میوه گردو خشک در شاخه افزایش یافت. کاربرد اوره و اسیدبوریک سبب افزایش رنگیزه­های فتوسنتزی، میزان قندهای احیاء و میزان پروتئین کل گردید. کاربرد توأم اوره یک درصد و اسیدبوریک 4000 پی­پی­ام سبب افزایش غلظت عناصر نیتروژن تا 9/1 درصد و غلظت بُر تا 6/65 پی­پی­ام در مقایسه با شاهد (1/1 درصد نیتروژن و 2/26 پی­پی­ام بٌر) شد. از طرفی مشخص گردید که کاربرد توأم اوره یک درصد و اسیدبوریک 4000 پی­پی­ام بیشترین تأثیر را در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گردو داشت. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می­گردد که از محلول­پاشی ترکیبی اوره و اسیدبوریک می­توان در بهبود عملکرد و ویژگی­های رشدی درختان گردو "پوست کاغذی" استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. 1394.  نتایج طرح آمارگیری نمونه­ای محصولات باغی (سال زراعی 1393).  دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی. 114 صفحه.
امامی، ع. 1375. روش­های تجزیه گیاه. نشریه فنی مؤسسه تحقیقات آب و خاک، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.1(982): 58-28.
خوش گفتار، ا.م. 1386 .مبانی تغذیه گیاه. مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.462 صفحه.
سیدکلایی، ف.، صادقی، ح. و مرادی، ح. 1394. اثر محلول­پاشی نیتروژن، بُر و روی بر میزان اکسین، تشکیل و ریزش میوه در پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis cv. Thomson navel). مجله علوم باغبانی ایران، 46 (3): 367-378.
مشایخی، ک. و آتشی، ص. 1391. تاثیر محلول پاشی بور و ساکارز بر روی برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروسا. مجله پژوهش های تولید گیاهی، 19(4): 172-157.
Abdollahi, M., Eshghi, S. and Tafazoli, E. 2010. Interaction of paclobutrazol, boron and zinc on vegetative growth, yield and fruit quality of strawberry (Fragaria ananassa Duch. cv. Selva). Journal of Biological and Environmental Sciences, 4(11): 67-75.
Ahmad, P., Azoon, M.M. and Prasad, M.V. 2013. Ecophysiology and responses of plants under salt stress. (Eds) In: Hasanuzzaman, M., K. Nahar and M. Fujita. Plant response to salt stress and role of exogenous protectants to mitigate salt- induced damages. Ecophysiology and Response of Plants under Salt Stress, 25-87.
Ashraf, N., Ashraf, M. and Tomar, C.S. 2013.Effect of foliar application of nutrients and biostimulant on growth, phenology and yield attributes of pecan nut cv. ‘Western Schley’. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11: 1222-1226.
Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of annual biochemistry. Analytical Biochemistry, 72: 248-252.
Brown, P.H., Bellaloui, Wimmer, N., Bassil, M.A., Ruiz, E.S., Hu, J., Pfeffer, H., Dannel, H. and Römheld, F. 2002. Boron in plant biology. Plant Biology, 4:205-223.
 
Cheng, L., Fengwang, M. and Ranwala, D. 2004. Nitrogen storage and its interaction with carbohydrates of young apple trees in response to nitrogen supply. Tree Physiology, 2: 91-98.
Demotes-Mainard, S., Boumaza, R., Meyer, S. and Cerovic, Z.G. 2008. Indicators of nitrogen status for ornamental woody plants based on optical measurements of leaf epidermal polyphenol and chlorophyll contents. Scientia Horticulturae, 115: 377-385.
Dordas, C. and Sioulas, S. 2008. Safflower yield, chlorophyll content, photosynthesis and water efficiency response to nitrogen fertilization under rainfed conditions. Industrial Crops Products, 27: 78-85.
El- Gleel Mosa, W.F.A., EL-Megeed, N.A.A. and Paszt, L.S. 2015. The effect of the foliar application of potassium, calcium, boron and humic acid on vegetative growth, fruit set, leaf mineral, yield and fruit quality of 'Anna' apple trees. American Journal of Experimental Agriculture, 8(4): 224-234.
Erdogan,V., Aygun, A., 2009. Effect of foliar boron application on fruit set in 'Tombul' hazelnut. Acta Horticulturae, 845: 845:331-336.
Fernandez-Escobar, R., Marin, L., Sanchez-Zamor, M.A., Garcia-Novelo, J.M., Molina- Soria, C., Parra, M.A., 2009. Long term effects of N fertilization on cropping and growth of olive trees and on N accumulation in soil profile. European Journal of Agronomy, 31:223-232.
Hegazi, E.S., El-Motaium, A., Yehia, T.A. and Hashim, M.E. 2015. Effect of boron foliar application on olive (Olea europea L.) trees 1- vegetative growth, flowering, fruit set, yield and fruit quality. Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants, 7 (1): 48-55.
Keshavarz, K., Vahdati, K., Samar, M., Azadegan, B. and Brown, P.H. 2011. Foliar application of zinc and boron improves walnut vegetative and reproductive growth. HortTechnology, 21(2): 181-186.
Khayyat, M., Tafazoli, E. and S. Rajaee. 2007. Effect of nitrogen boron, potassium and zinc sprays on yield fruit quality data palm. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 2(3): 289-296.
Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and carotenoids pigments of photosynthetic biomemberanes. Methods in Enzymology, 148:350-382.
Malhi, C.S. and Sharma, R.C. 2005. Effect of foliar feeding of N, P and K on vegetative and fruiting characters of Mango cv. Dusehri. International Conference on Mango and Date palm: Culture and Export. 20th-23rd Juan. University of Agriculture Faisalabad, pp.27-31.
Neilsen, G.H., Neilsen, D. and Herbert, L. 2009. Nitrogen fertigation concentration and timing of application affect nitrogen nutrition, yield, firmness, and color of apple grown at high density. HortScience, 44:1425-1431
Nikkhah, R., Nafar, H. Rastgoo, S. and Dorostkar, M. 2013. Effect of foliar application of boron and zinc on qualitative and quantitative fruit characteristics of grapevine (Vitis vinifera L.).International Journal of Agricultural Sciences, 6: 485-492.
Puzina, I.I. 2004. Effect of zinc sulfate and boric acid on the hormonal status of potato plants in relation of tubberization. Russian Journal of Plant Physiology, 59: 201-215.
Ramezanian, A., Rahemi, M. and Vazifehshenas, R.M. 2009. Effects of foliar application of calcium chloride and urea on quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruits.Scientia Horticulturae, 121: 171-175.
Saadati, S., Moallemi, N., Mortazavi, S.M.H. and Seyyednejad, S.M. 2016. Foliar applications of zinc and boron on fruit set and some fruit quality of olive. Crop Research, 51(1): 1-5.
Sayyad-Amin, P. and Shahsavar, A. 2012. The influence of urea, boric acid and zinc sulphate on vegetative traits of olive. Journal of Biological and Enviromental Sciences, 6: 109-113.
Sharma, L.K. 2016. Effect of nutrients sprays on growth, yield and fruit quality of apple under cold desert condition of Himachal Pradesh. Journal of Applied and Natural Science, 8 (1): 297-300.
Somogy,­ M. 1952. Note on­ sugar determination. ­ Journal of Biochemistry, 195:19-29.
Spann, T.M. and Heerema, R.J. 2010. A simple method for non-destructive estimation of total shoot leaf area in tree fruit crops. Horticultural Science, 125: 528-533.
Tanaka, M. and Fujiwara, T. 2007. Physiological roles and transport mechanisms of boron: perspectives from plants.  European Journal of Physiology, 456(4):671-7 · 
Yadav, V., Singh, P.N. and Yadav, P. 2013. Effect of foliar fertilization of boron, zinc and iron on fruit growth and yield of low-chill peach cv. Sharbati. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(8): 1-6.
Zhao, J. 2006. The effect of nitrogen fertilization on spearmint. Journal of Essential Oil Research, 18: 452-455.