اثر سطوح مختلف فسفیت پتاسیم و اسید بوریک روی درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف فسفیت پتاسیم و اسید بوریک روی درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور، آزمایشی در شرایط باغ در قالب دو آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملاٌ تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. آزمایش اول شامل محلول­پاشی فسفیت­پتاسیم (صفر، 1500 و 3000 میلی­گرم در لیتر ) روی ارقام "عسگری"، "سفیدالی" و "رازقی" و آزمایش دوم محلول­پاشی اسید بوریک (صفر، 1500 و 3000 میلی­گرم در لیتر ) روی همین ارقام پس از باز شدن 50 درصد گل­ها انجام شد. تعداد کل گل­ها، تعداد گل­های باز شده و باز نشده، میزان ریزش گل­ها، تعداد گل­ها بعد از ریزش و درصد تشکیل میوه در هر سه رقم اندازه­گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام "عسگری"، "سفیدالی" و "رازقی" و سه سطح مختلف فسفیت­پتاسیم و اسید بوریک در اکثر صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی­داری در سطح یک یا پنج درصد وجود داشت. کمترین تعداد ریزش گل با 69/44 و 85/51 و بالاترین درصد تشکیل میوه با 58/74 و 60/77 درصد به ترتیب در تیمار فسفیت­پتاسیم و اسید بوریک 3000 میلی­گرم در لیتر حاصل شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن سایر صفات مهم و شرایط آزمایش، کاربرد کود فسفیت­پتاسیم و کود اسید بوریک با غلظت 3000 میلی­گرم در لیتر در زمان باز شدن 50 درصد گل­ها به دلیل اثر مثبت آن روی افزایش میزان تشکیل میوه و بالا بردن میزان عملکرد و همچنین نیاز بالای انگور به آن، پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


اردلان، م. و ثواقبی فیروزآبادی، غ. ١٣٧٦ .تغذیه درختان میوه. موسسه نشر جهاد. ٢٢٠ صفحه.
اصلانی، س. و حقیقت افشار، ا. 1369. تغذیه و کوددهی درختچه انگور. انتشارات نزولی. ١٢٠ صفحه.
ارشد، م.، گریگوریان، و.، ناظمیه، ع.، مستوفی، ی. و خلیقی، ا .1385. برسی تاثیر محلول پاشی عناصر نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی و برخی عوامل فیزیولوژیکی موثر در باردهی انگور سلطانی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 7، (3): 135-146.
بابالار، م. و پیرمرادیان، م. 1387. تغذیه­ی درختان میوه. انتشارات دانشگاه تهران. 53 صفحه.
بداقی، ح.، ناظمیه، ع.، مستوفی، ی. و اصغرزاده، ن. 1386. تاثیر حلقه برداری و تغذیه برگی با بوریک اسید بر ویژگی های کیفی انگور رقم کشمشی بیدانه. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 8، (1): 64-55.
حسینی، ز. 1378. روش های متداول در تجزیه مواد غذایی. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه شیراز. 553 صفحه.
چاکر الحسینی، م. 1385. بررسی اثرات محلول پاشی ازت، روی و بُر بر خصوصیات کمی و کیفی انگور عسکری. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویراحمد، 40 صفحه.
دولتی بانه، ح. و طاهری، م. 1388. اثر تغذیه برگی عناصر غذایی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی. مجله به زراعی نهال و بذر، 25 (2): 115-103.
ملکوتی، م. ج. و همایی، م. 1384. پتاسیم در کشاورزی ایران. چاپ اول. انتشارات سنا. تهران، 292 صفحه.
کاووسی، ب. و حسینی فرهی، م. 1387. زمان گل انگیزی و اثرهای محلول پاشی با عناصر ازت، روی و بور بر انگور رقم سیاه در سی سخت. پژوهش در علوم کشاورزی. 4 (1): 82-73.
عبادی، ع.، آتشکار، د. و بابالار، م .1380. تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسگری. مجله علوم کشاورزی ایران، 32 (2): 465-457.
Aganes, M.S., Nyomora, P. and Brown, H. 1997. Fall foliar applied boron increase boron concentration and nutset of almond. Journal of the American Society for Horticultural Science, 122(3): 405-410.
Agev, N. A. 1985. Effects of boron on grapevines yield and quality. Horticultural Abstracts No. 54. 2.
Asgari, S., Moradi, H. and Afshari, H. 2014. Evaluation of some physiological and morphological characteristics of narcissus tazatta under BA treatment and nano-Potassium Fertilizer. Journal of Chemical Health Risks, 4(4): 63–70.
Ahmad, M. and Abbdel, F.M. 1995. Effect of urea, some micronutrients and growth-regulators foliar spray on the yield, fruit quality, and some vegetative characteristics of 'Washington Navel' organe trees. HortScience, 30: 774-780.
Alleweldt, G., Duriny, H. and Elsese, A. 1984. The influence of nitrogen fertilization and water supply on photosynthesis, transpiration and dry matter production in grapevines. Plant Research Development, 20: 45-58.
Christensen, P. 1998. Study of the boron on Sierra foothill vines. University of California Extension Viticulture (Univ. Cal. Ext. Viticulture).
Christensen, P. 1998. Use of tissue analysis in viticulture. University of California (Univ. Cal). N.G. 10.
Creasy, G. L. and Creasy, L. L. 2009. Grapes. (Vol. 16). CABI.
El-Bory, M.S. and Mansour, A.M. 1988. Effect of foliar application of microelements on yield and quality of thompson seedless grape (Vitis vinifera L.). Journal of Agricultural Science,
 
Mansoura University (Egypt), 13(4): 1975 - 1979.
Emershad, R.L. and Ramming, D.W. 1984. In ovule embryo culture of Vitis vinifera L. cv. Thompson Seedless. American Journal of Botany, 71: 873-877.

Jansen, R.K., Kaittanis, C., Saski, C., Lee, S.B., Tomkins, J., Alverson, A.J. and aniell, H. 2006. “Phylogenetic analyses of Vitis (Vitaceae) based on complete chloroplast genome sequences: effects of taxon sampling and phylogenetic methods on resolving relationships among rosids”. BMC Evolutionary Biology, 6: 32.1-14.

Keller, M. 2010. The science of grapevines: anatomy and physiology. Elsevier, 526 p.
Lanauskas, J., Uselis, N.,Valiusˇkaite, A. and Visˇkelis, P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research Journal, 4: 247-250.
Martin, P., Egodo, R., Gonzales, M.R. and Gallegos, J.L. 2004. Colour of Tem affected by different nitrogen and potassium fertilization rates Proc, l.International symposium on Grapevine Growing. Commerce and Research, Lisbon, Protugal, Acta Horticulturae, 652: 153-159.
May, P. 2004. Flowering and fruit set in grapevines. Lythrum press. 400 pp.
Moor, U., Poldma P., Tonutare T., Karp, K., Po˜ldma, P., Pae, A., Starast, M. and Voolof, Ele. 2009. Effect of phosphite fertilization on growth. Yield and fruit composition of strawberries. Scientia Horticulturae, 119: 264-269.
Mullins, M.G., Bouquet, A. and Williams, L.E. 1992. Biology of the grapevine. Cambridge University Press. 237 pp.
Perovic, N. 1988. Effect of micronutrients applied through leaves in combination with different times and ways of applying phosphorus- potassium fertilizers on yield and quality of grapes. Arhiv- Zapoljopriveredne- Nauke, 49:143-152.
Singh, B. 2002. Effect of macro and micro nutrient spray on fruit yield and quality of grape (Vitis vinifera L.). perlette. Acta Horticulturae, 594:197-202.
Spayd, S.E., Wample, E., Stevens, B.L., Evans, R.G. and Kawakami, A.K. 1993. Nitrogen fertilization of White Riesling in Washington: effect on petiol nutrient concentration, yield components, and vegetative growth. American Journal of Enology and Viticulture,44: 378-386.
Vattani, H., Keshavarz, N. and Baghaei, N. 2012. Effect of sprayed soluble different levels of iron chelate nano fertilizer on nutrient uptake efficiency in two varieties of spinach (Varamin 88 and Virofly). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3: 2651-2656.
Yamdagni, R., Singh, D. and Jindal, P.C. 1979. A note on effect of boron sprays on quality of grapes cv. Thompson seedless. Progressive-Horticulture, 11(1): 35-36.