تأثیر تیمار پنکونازول بر میزان فتوسنتز و برخی شاخص‌های تبادلات گازی در چهار رقم زیتون منتخب منطقه طارم تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زیست‌شناسی- علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران، پردیس علوم، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران، پردیس علوم، دانشگاه تهران

3 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان

چکیده

تنش شوری به عنوان یکی از تنش­های غیرزنده رشد و عملکرد گیاهان را در بسیاری از مناطق دنیا محدود می‎کند. یکی از راه‌های مقابله با تنش شوری انتخاب و کشت ارقام مقاوم و متحمل به تنش شوری می‌باشد. به همین دلیل معرفی ارقام مقاوم به شوری در زیتون و همچنین بررسی اثر تنش شوری بر روی این گیاه در ادامه گسترش و بهره‌برداری از زیتون ضروری می‌باشد. به‌منظور بررسی اثر شوری و ترکیب پنکونازول بر برخی صفات فیزیولوژیکی چهار رقم زیتون، یک آزمایش گلدانی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل رقم در چهار سطح (کنسروالیا، کرونایکی، زرد و روغنی)، تنش شوری در سه سطح (صفر، 100 و 200 میلی مولار) و پنکونازول در سه سطح (صفر، 10 و 15 میلی­مولار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای موردبررسی تأثیر معنی‌داری روی فاکتورهای فیزیولوژیکی (دی‌اکسیدکربن زیر روزنه‌ای، تعرق، هدایت روزنه‌ای، فتوسنتز) ارقام مختلف زیتون داشت. تمامی پارامترهای فیزیولوژیکی در شرایط شوری تحت تأثیر قرار گرفت. پنکونازول در غلظت 10 میلی­مولار تا حدودی اثرات تنش شوری را تعدیل نمود اما در غلظت‌های بالاتر بی‌تأثیر بود. ارقام مورد مطالعه مقاومت­های متفاوتی به تنش شوری نشان دادند. در بین ارقام مورد مطالعه کرونایکی و زرد مقاومت خوبی به تنش شوری نشان دادند که می­تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها