تغییرات میزان پرولین و برخی آنزیم‌های موجود در جوانه گل چند رقم زردآلو طی دوره تجمع گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشارزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه زیست‌جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور ارزیابی تغییرات آنزیمی و میزان پرولین جوانه گل بعد از تأمین نیاز سرمایی و طی دوره تأمین نیاز گرمایی در چهار رقم زردآلو تبرزه، شاملو، شکرپاره و عسگرآباد، پژوهش حاضر در سال زراعی 93-92 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت­پوشان وابسته به دانشگاه تبریز انجام گرفت. نمونه‌برداری از جوانه­های گل در فاصله زمانی هر ماه یک بار از زمان رفع نیاز سرمایی تا 50 درصد گلدهی در طبیعت انجام و تغییرات آنزیم­های کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و میزان پرولین مورد اندازه­گیری قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین رقم، تاریخ نمونه‌برداری و تغییرات هر سه آنزیم و نیز اثرات متقابل آنها اختلاف معنی‌دار وجود داشت. فعالیت آنزیم‌ها در مرحله بلافاصله‌‌ بعد ‌از رفع‌ نیاز سرمایی‌ کم ‌‌و در زمان‌‌ شکوفایی‌ به‌ بیشترین‌ مقدار خود ‌رسیدند. مقایسه ‌میانگین فعالیت آنزیم­های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در ارقام مورد بررسی نشان داد که رقم عسگرآباد در فروردین ماه با 3254 درجه رشد ساعت (GDH) دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیمی و رقم تبرزه در بهمن ماه با 214 درجه رشد ساعت (GDH) دارای کمترین مقدار فعالیت آنزیم‌های مذکور بودند. بررسی تغییرات پرولین در طی دوره بعد از رکود بیانگر آن است که بین ارقام و تاریخ­های نمونه­برداری و هم چنین اثرات متقابل آنها اختلاف معنی­داری وجود داشت، بطوریکه بیشترین میزان تجمع پرولین مربوط به رقم تبرزه در3254 درجه رشد ساعت و کمترین مقدار مربوط به رقم عسگرآباد در 214 درجه رشد ساعت بود.

کلیدواژه‌ها