تأثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین و نیتریک اکسید بر برخی خصوصیات کیفی میوه انبه

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد واحد جیرفت

چکیده

انبه یک میوه گرمسیری فرازگرا با سرعت فساد بالا و ماندگاری پایین می­باشد. به منظور ارزیابی اثر غلظت­های مختلف پوترسین و نیتریک اکسید به عنوان ترکیبات طبیعی، بر انبارمانی میوه انبه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. میوه انبه رقم محلی از باغی تجاری در شهرستان میناب برداشت و در فاصله کوتاهی به آزمایشگاه منتقل شد. میوه­ ها پس از 5 دقیقه غوطه­ وری در غلظت­های مختلف پوترسین (5/0، 5/1، 3 و 5 میلی­ مولار) و نیتریک اکسید (3، 9 و 12 میکرو مولار) به مدت 21 روز در دمای معمولی نگهداری شدند. خواص مختلف کیفی میوه در فاصله زمانی 7 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین درصد کاهش وزن (5/15) در شاهد مشاهده شد. سفتی بافت میوه طی انبارمانی به تدریج کاهش یافت اما این روند در میوه‌های تیمار شده به طور قابل توجهی با سرعت کمتری مشاهده شد. بیشترین میزان سفتی بافت (2/2 کیلوگرم بر مترمربع) در تیمار پوترسین 3 میلی­ مولار مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با شاهد نشان داد. میزان مواد جامد محلول و نسبت قند به اسیدیته با گذشت زمان به تدریج افزایش یافت. اما سرعت تغییر در میوه ­های تیمار شده کمتر بود. شاخص­ های مختلف رنگ میوه تحت تأثیر پوترسین و نیتریک اکسید تفاوت معنی‌داری با شاهد نشان دادند. بیشترین مقدار L* در تیمار پوترسین 3 میلی‌مولار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها