ارزیابی تنوع ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در برخی از ارقام تجاری انگور

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

ایران به عنوان خاستگاه انگور، دارای تعداد زیادی از ارقام تجاری انگور با خصوصیات بیوشیمیایی متفاوت می­باشد. به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره میوه برخی ارقام انگور، 7 رقم تجاری انگور (ارقام بیدانه سفید، بیدانه قرمز، تبرزه سفید، تبرزه قرمز، قزل­ اوزوم، لعل ­قرمز و ریش­ بابا) از یک باغ یکنواخت در شهرستان ارومیه تهیه و میزان مواد جامد محلول، اسیدهای قابل تیتراسیون، TSS/TA، ویتامین ­ث، محتوای فنل کل، فعالیت آنزیم پلی ­فنل ­اکسیداز، فعالیت آنتی ­اکسیدانی و درصد آب میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر صفات اندازه­ گیری شده اختلاف معنی ­داری وجود داشت. بیشترین میزان مواد جامد محلول و اسیدهای آلی در رقم بیدانه قرمز مشاهده شد. بالاترین میزان  TSS/TAو ویتامین ث در رقم ریش ­بابا به دست آمد. همچنین بیشترین محتوای فنل کل و فعالیت آنزیم پلی ­فنل اکسیداز به ترتیب در ارقام تبرزه قرمز و لعل ­قرمز مشاهده شد. فعالیت آنتی ­اکسیدانی از 9/255 (معادل میلی ­مول آهن در 100 گرم وزن تر) در رقم تبرزه تا 3/294 (معادل میلی ­مول آهن در 100 گرم وزن تر) برای رقم بیدانه سفید متغیر بود. 

کلیدواژه‌ها