بررسی و مقایسه انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر

چکیده

کیفیت میوه ­ها بعد از برداشت به علت انتشار اتیلن، از دست دادن آب و سایر واکنش­های درونی کاهش می ­یابد و تلاش برای کاهش خسارات وارده منجر به عرضه­ بسته ­بندی­ های مختلف شده است. در این راستا آزمایشی جهت بررسی و مقایسه عمر انبارمانی 5 رقم انگور "بیدانه سفید"، "بیدانه قرمز"، "لعل" ،"صاحبی" و "فخری" انجام شد. در این آزمایش از بسته ­بندی با ظروف یکبار مصرف، عدم بسته ­بندی، شستشو قبل از انبارداری و عدم شستشو استفاده گردید. میزان تنفس میوه، میزان آب­ میوه، TSS، اسیدهای آلی، pH و میزان آنتوسیانین، انبارمانی، درصد چروکیدگی، میزان قهوه ­ای شدگی، شاخص پوسیدگی و درصد کاهش آب میوه بررسی و اندازه­ گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش رقم "بیدانه قرمز" با بسته ­بندی در ظروف یک بار مصرف، بیشترین انبارمانی را داشت. این تیمار با داشتن کمترین مقدار تنفس (mgCO2/kg.hr 03/0)، درصد قهوه ­ای شدگی، چروکیدگی، پوسیدگی و کاهش آب به ترتیب با 3، 5، 0 و 9 درصد نسبت به سایر تیمارها قابلیت انبارمانی بهتری نشان داد. رقم "صاحبی" با تیمار شستشو با آب قبل از انبارداری با بیشترین مقدار تنفس (mgCO2/kg.hr 16/0)، کمترین سالم ­مانی و 60 درصد چروکیدگی، کمترین میزان انبارمانی را بین سایر ارقام نشان داد. این تیمار با کمترین مقدار آنتوسیانین، کمترین میزان بازارپسندی را داشت. بر اساس نتایج این پژوهش رقم "بیدانه قرمز" و رقم "فخری" نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه انبارمانی خوبی داشتند و تیمارهای شستشو قبل از انبارداری و استفاده از ظروف یکبار مصرف به تنهایی تمام مزایای یک روش مناسب برای حفظ کیفیت میوه انگور را دارا نبودند.

کلیدواژه‌ها