اثرات کیتوسان در پرآوری درون‌شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل‌اوزوم

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

انگور رقم قزل­ اوزوم از ارقام بازارپسند و پراهمیت بوده و دارای میوه­ های قرمز ترد و آبدار می ­باشد. در ازدیاد درون شیشه‌ای گیاهان چوبی از جمله انگور مرحله پرآوری از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. بنابراین سعی بر آن است که با روش‌های مختلفی بتوان این مرحله را با موفقیت انجام داده و تسریع نمود. در پژوهش حاضر اثرات غلظت‌های مختلف کیتوسان با وزن مولکولی پایین در پرآوری انگور رقم قزل­ اوزوم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین (BAP) و 01/0 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان (0، 10، 20، 40 و 80 میلی­گرم در لیتر) در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با پنج تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از کیتوسان بر پرآوری درون ­­شیشه‌ای انگور رقم قزل­ اوزوم اثر معنی داری داشت، به طوری که افزودن کیتوسان به محیط کشت باعث افزایش پرآوری شاخساره­ ها شد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، غلظت 40 میلی­گرم در لیتر کیتوسان نسبت به سایر غلظت­های مورد استفاده نتایج بهتری نشان داد و باعث افزایش تعداد شاخساره ­های جانبی، طول شاخساره، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک توده گیاهی و میزان کلروفیل در گیاهک­های تولیدی شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی‌های مطلوب کیتوسان، می‌توان از آن به عنوان یک ماده محرک رشد برای افزایش پرآوری درون­ شیشه‌ای در این رقم انگور استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها