تأثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه‌ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

مهمترین عامل محدود­کننده تولید محصولات باغبانی به­خصوص در کشورهایی با شرایط اقلیمی نیمه­خشک مثل ایران، کمبود آب است. کاربرد روش‌های مناسب جهت افزایش رشد و بهبود وضعیت تغذیه­ای درختان میوه در شرایط کمبود آب، مهمترین عامل تولید مطلوب میوه می‌باشد. در پژوهش حاضر تاثیر سطوح مختلف رطوبتی  (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و جایگذاری کیسه در کنار درخت (بدون کیسه، یک کیسه و دو کیسه) به ­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در درختان سیب گلاب کهنز پیوندی روی پایه M9 انجام شد. خصوصیات فیزیولوژیکی، زایشی و تغذیه­ای درختان، 24 ماه بعد از کاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری با فاکتور کیسه گذاری بر صفات وزن تر برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه، کلروفیل کل، نیتروژن برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر صفاتی مانند ارتفاع گیاه، قطر تنه، غلظت عناصر پتاسیم و روی برگ و تعداد گل در سطح یک درصد معنی­دار شد. ارتفاع گیاه، قطر تنه و پتاسیم برگ در تیمار 75 درصد آبیاری با دو کیسه افزایش قابل­ملاحظه­ای داشت. میزان نیتروژن برگ در تیمار 75 درصد آبیاری با یک کیسه، 91/52 درصد بیشتر از تیمار 75 درصد آبیاری بدون کیسه بود. بر اساس نتایج این تحقیق، بنظر می رسد جایگذار کیسه و مقدار مصرف آب در کنار درخت می تواند برای افزایش عمکلرد و جذب بعضی از عناصر غذائی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها