دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1399 
اثر قارچ میکوریز و تغذیه فسفر بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم

صفحه 51-62

سیدعلی‌آقا میرطالبی؛ اعظم جعفری؛ مصطفی شیرمردی؛ محمدآقا لطف‌الهی


بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس ‌انگور

صفحه 63-71

فاطمه کبیری؛ احمد معینی؛ امین باقی‌زاده؛ زهرا موحدی


ارزیابی سازگاری گرده‏افشانی و انتخاب گرده‏زای مناسب برای رقم تجاری بادام شاهرود 12

صفحه 141-154

موسی رسولی؛ علی جعفری‌طائمه؛ مصطفی رحمتی‌جنیدآباد؛ عباسعلی جنتی‌زاده