تأثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین و اسپرمین بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد میوه پسته رقم اوحدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 استاد بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

3 دانش‌آموخته دکتری بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور است. وجود برخی مشکلات فیزیولوژیکی از قبیل پوکی و کاهش درصد خندانی باعث کاهش عملکرد و کیفیت این محصول شده است. پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در درختان پسته 50 ساله رقم "اوحدی" با پنج تکرار در سال 1397 در شهرستان رفسنجان اجرا گردید. تیمارها شامل محلول پاشی آب مقطر (شاهد) و پلی­آمین­های پوترسین و اسپرمین هر کدام در غلظت­های 1/0 و 1 میلی­مولار بودند. محلول­پاشی در دو مرحله، تمام گل (مرحله اول) و شش هفته بعد از تمام گل (تقریبا قبل از سخت شدن پوست استخوانی) (مرحله دوم)، انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار اسپرمین در مرحله دوم محلول­پاشی بیشترین تاثیر را بر وزن کل میوه با خوشه، وزن تر میوه، وزن خشک صد میوه و وزن مغز صد میوه داشت. کمترین درصد پوکی در تیمار 1 میلی­مولار اسپرمین در مرحله اول محلول­پاشی مشاهده شد. بیشترین درصد خندانی مربوط به تیمار­های 1 میلی­مولار اسپرمین، 1/0 میلی­مولار اسپرمین و 1 میلی­مولار پوترسین در مرحله دوم محلول­پاشی بود. با توجه به نتایج مشخص گردید که کاربرد اسپرمین در مرحله دوم محلول­پاشی سبب کاهش پوکی و افزایش درصد خندانی و در نهایت افزایش عملکرد پسته رقم اوحدی می­گردد.

کلیدواژه‌ها