ارزیابی کیفیت غذائی و آنتی اکسیدانی برخی ارقام و ژنوتیپ های انگور در منطقه خرمدره (استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

میوه انگور به دلیل دارا بودن انواع فلاونوئید از جمله آنتوسیانین­ها و فلاونول­ها از ارزش غذایی و دارویی بالایی برخوردار است که نوع و درصد این ترکیبات تحت تأثیر ژنوتیپ و شرایط محیطی قرار می­گیرد. بدین منظور خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی 15 ژنوتیپ و رقم تجاری انگور (شاهانی، مکه اوزومی، فلیم سیدلس، ملائی قرمز، گوگلی، بیدانه قرمز ، بید­انه سفید، شرشیرا، گوی اوزوم، کرالوآ، یزدان‌دائی، کرالویی سفید، یددی سی بیرقاریش، حبه درشت سفید و عسگری) از خرمدره (استان زنجان) تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی میزان مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، شاخص طعم، درصد پکتین، میزان فنل و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی­اکسیدانی، کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که بین ارقام و ژنوتیپ­های مورد مطالعه از نظر صفات ارزیابی شده اختلاف معنی­داری وجود داشت. بیشترین میزان مواد جامد محلول (7/23%)، شاخص طعم، فنل کل، فعالیت آنتی­اکسیدانی (66/88%) در رقم شاهانی مشاهده شد. در تجزیه کلاستر بر اساس فعالیت آنتی­اکسیدانی، رقم شاهانی بیشترین تفاوت را نسبت به سایر ژنوتیپ­ها و ارقام نشان داد و گروه جداگانه­ای را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج تجزیه همبستگی، بین فنل کل، فلاونوئید و آنتوسیانین با فعالیت آنتی اکسیدانی همبستگی بالایی به ترتیب 873/0، 530/0 و 762/0 مشاهده شد. به عنوان یک نتیجه نهائی، بیشترین میزان مواد جامد محلول، شاخص طعم، فنل کل و فعالیت آنتی­اکسیدانی در مقایسه با بقیه ارقام و ژنوتیپ­ها در رقم شاهانی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها