بررسی اثر نوع پایه و ضدعفونی خاک بر جلوگیری از کوتاهی عمر درختان هلو Prunus persica L.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده میوه های معتدله و سرد سیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات ترویج وآموزش کشاورزی، کرج

چکیده

مرگ زودرس درختان میوه هسته­دار به­ویژه هلو و شلیل به­عنوان مشکلی عمده­ در صنعت پرورش میوه است. عوامل متعددی مانند بیماری­های قارچی و باکتریایی، نماتدها، مدیریت، نوع پایه و رقم در آن دخالت دارند. در این پژوهش هلوی رقم جی اچ هیل بر روی دو پایه بذری میسوری و GF677 پیوند شده و در دو قطعه زمین ضد­عفونی شده با تابش خورشیدی و شاهد کشت شدند. صفات رویشی و شاخص­های مرتبط با کوتاهی عمر مانند زوال، خشکی سرشاخه، صمغ زدگی شاخه و تنه و زردی سر شاخه­ها ارزیابی گردید. آزمایش به­صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع پایه و ضدعفونی خاک بر پایه طرح آزمایشی بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار طی سال­های 97- 96 اجرا شد. نتایج تاثیر معنی­دار نوع پایه برای صفات خشکی سرشاخه، صمغ زدگی شاخه و تنه و تعداد پاجوش در سطح یک درصد و برای درصد زوال درختان و مساحت سطح مقطع تنه در سطح پنج درصد را نشان داد. سولاریزاسیون در صفات مرتبط با قدرت رشد در سطح پنج درصد معنی­دار گردید. بیشترین درصد زوال درختان در پایه بذری (37/34 درصد) مشاهده شد که با پایه GF677 (5/12 درصد) تفاوت معنی­داری داشت. درصد زوال در تیمار سولاریزه نشده (25/31 درصد) به طور معنی داری بیشتر از تیمار سولاریزه شده (62/15 درصد) بود. به طور کلی می توان بیان داشت که استفاده از پایه­ های متحمل به عوامل بیماری­زا مانند GF677، تاثیر معنی­داری بر افزایش عمر اقتصادی باغ­های هلو و شلیل خواهد داشت. با توجه به اثرات مثبت و قابل توجه ضد عفونی خاک بر شاخص­های سلامت و رشد درختان هلو، لازم است از این تکنیک در کشت درختان هلو استفاده شود و عملیات مناسب باغی برای جلوگیری از ایجاد این مشکل به عمل آید و در صورت بروز آن، مراقبت­های لازم برای ممانعت از توسعه خسارت­های ناشی از کوتاهی عمر درختان به عمل آید.

کلیدواژه‌ها