اثر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه کُنار هندی ((Zyziphus mauritiana Lamk

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

2 استادیار پژوهش پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر

چکیده

عمر انبارمانی میوه‌های کُنار هندی نسبتاً کوتاه است. بنابراین، در این پژوهش تأثیر غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک (SA) (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار) بر عمر انبارمانی و کیفیت پس‌از برداشت میوه‌های انبار شده در دمای 1±4 درجه سلسیوس و رطوبت ‌نسبی 90-85 درصد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی ارزیابی شد. کیفیت پس از برداشت و خصوصیات بیوشیمیایی میوه در طول 30 روز نگهداری میوه‌ها در انبار با فواصل زمانی 10 روز یک‌بار اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت انبارمانی میزان سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل عیارسنجی (TA)، اسید آسکوربیک و فنل کل در میوه‌های تیمار شده و شاهد کاهش یافت، اما میزان کاهش وزن، پوسیدگی، مواد جامد محلول (TSS) و نسبت TSS/TA افزایش یافت. میزان تغییرات شاخص‌های فوق در مقایسه با زمان برداشت در میوه‌های تیمار شده با غلظت‌های مختلف SA کمتر از میوه‌های گروه شاهد بود. همچنین میزان فعالیت پاداُکسندگی کل و فعالیت آنزیم‌های SOD و CAT در میوه‌های تیمار شده با SA به‌‌طور معنی‌داری بیشتر از میوه‌های شاهد بود. به‌طورکلی غلظت‌های 1 و 2 میلی‌مولار SA بهترین تیمارها در حفظ ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی میوه‌ کُنار هندی در شرایط پس از برداشت بودند. در مجموع،نتایج نشان داد که تیمار SA می‌تواند به‌عنوان روشی مؤثر و کارآمد در تکنولوژی پس از برداشت میوه‌ی کُنار هندی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها