اثر قارچ میکوریز و تغذیه فسفر بر خصوصیات میوه سه رقم بادام دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان

4 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر قارچ میکوریز و تغذیه فسفر بر مشخصه­های میوه سه رقم بادام دیم ( ارقام شاهرود 12، تونو و سوپرنووا) به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار روی 54 درخت بادام شهرستان اقلید در سال زراعی 1395 انجام شد. تیمارهای تغذیه­ای شامل سه سطح کود دی آمونیم فسفات (صفر، 250 و 500 گرم برای هر درخت) و دو سطح میکوریز (صفر و 500 گرم برای هر درخت) بود. براساس نتایج این پژوهش، حداکثر تعداد گل با کاربرد میکوریز در رقم شاهرود 12 به­دست آمد. بیشترین میوه باقی­مانده (74)، عرض میوه (6/1 سانتی­متر)، طول میوه ( 7/3 سانتی­متر)، وزن 100 میوه (450 گرم)، میزان فسفر برگ (46/0 درصد) و روغن (47 درصد) در رقم سوپرنووا در تیمار 500 گرم دی آمونیم فسفات و 500 گرم میکوریز مشاهده گردید. قارچ میکوریز و کود فسفاته، صفات طول، عرض و وزن میوه را نسبت به شاهد افزایش به طور معنی داری افزایش داد. در هر دو تیمار کودی غلظت فسفر برگ و درصد روغن مغز نسبت به شاهد افزایش معنی­داری را نشان داد. بر اساس صفات مورد بررسی در پژوهش حاضر، رقم سوپرنووا نسبت به دو رقم دیگر برتری داشته و مصرف بالاترین سطح کود فسفر (500 گرم) برای یک درخت بادام دیم ده ساله موثر شناخته شد.

کلیدواژه‌ها