تأثیر میان‌پایه بر برخی عناصر کم مصرف برگ در برخی ارقام تجاری پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

3 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، قزوین

چکیده

پژوهش حاضر طی سال‌های 1395-1394، به‌منظور مقایسه اثر پایه و میان‌پایه بر میزان عناصر معدنی در برگ برخی ارقام تجاری پسته انجام گرفت. در این آزمایش اثر وجود میان‌پایه رقم کله‌قوچی بر میزان عناصر روی، مس، منگنز و آهن برگ ارقام مختلف پسته به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل یک درخت) و هر تکرار شامل 4 شاخه مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور اول شامل وجود یا عدم وجود میان‌پایه و فاکتور دوم شامل 4 رقم اوحدی، کله‌قوچی، اکبری و احمد آقایی بود. نتایج نشان داد که اثر رقم بر عناصر آهن، روی، مس و منگنز در سطح احتمال 01/0 معنی‌دار گردید. اثر میان‌پایه نیز بر عناصر بررسی‌شده به جز عنصر روی معنی‌دار بود. همچنین اثر برهمکنش رقم و میان‌پایه بر میزان عنصر منگنز و مس به‌ترتیب در سطح احتمال 01/0 و 05/0 معنی‌دار گردید، در حالی‌که بر میزان آهن و روی معنی‌دار نبود. بین ارقام اوحدی، کله‌قوچی، اکبری و احمد آقایی، رقم اوحدی بیشترین مقدار آهن و رقم کله‌قوچی از بیشترین مقدار مس برخوردار بودند. بیشترین مقدار روی در برگ ارقام احمدآقایی و اکبری و بیشترین مقدار منگنز در رقم اکبری مشاهده شد. بر اساس نتایج، پیوند ارقام پسته روی میان‌پایه کله‌قوچی سبب افزایش مقدار مس و منگنز برگ گردید. بیشترین مقدار مس برگ در رقم کله‌قوچی که روی میان‌پایه پیوند زده شده بودند و کم‌ترین مقدار مس برگ در رقم اکبری در شرایط عدم استفاده از میان‌پایه مشاهده گردید. بیشترین مقدار منگنز برگ در رقم اکبری که روی میان‌پایه کله‌قوچی پیوند زده شده بودند، مشاهده گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان بیان کرد که در ارقام پسته مورد مطالعه، مقدار عناصر غذایی برگ تحت تأثیر رقم پیوندی و وجود میان پایه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها