بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری‌های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان‌های خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 ممحقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

10.30466/rip.2021.53296.1157

چکیده

بادام در زمره درختان باغی حـساس به شوری قرار می­گیـرد. تاثیر چهار نوع خاک شور با شوری­های مختلف (2، 4، 8 و 16 dS m-1) به همراه تلقیح دو جدایه باکتری و شاهد استریل شده از سه گروه باکتری شورپسند، قلیاپسند و شورو قلیاپسند جداسازی شده از ریزوسفر بادام ستان­های خراسان رضوی بر القاء مقاومت به شوری در پایه GN بادام تحت شرایط شوری و قلیائیت خاک، بررسی شد. بیشترین میانگین تولید تری ایندول­استیک اسید، انحلال فسفات­های معدنی و اگزوپلی­ساکارید بترتیب برای جدایه­ های قلیاپسند، شوروقلیاپسند و شورپسند مشاهده گردید. شوری خاک به­طور معنی­ داری ارتفاع گیاهان، مساحت برگ، وزن تر و خشک اندام­ هوایی و ریشه ها، قند محلول، نامحلول و کل را کاهش داد. بیشترین ارتفاع گیاه (cm 61/2) در گروه شورپسندها و کمترین آن در گروه قلیاپسندها مشاهده شد. باکتری­های شورپسند بیشترین افزایش را در وزن­ تر اندام هوایی موجب شدند، لیکن وزن­ تر ریشه­ ها در گروه باکتری­های شور و قلیاپسند حداکثر بود. نسبت وزن تر اندام هوایی به ریشه­ ها به ترتیب برای سه گروه شورپسند، قلیاپسند و شور و قلیاپسندها 0/86، 0/87 و 0/74 بود که بیانگر تأثیر بیشتر باکتری­های شور و قلیاپسند بر رشد ریشه­ ها نسبت به رشد اندام هوایی بود. تلقیح باکتری­های شور و قلیاپسند موجب افزایش درصد رطوبت ریشه­ ها و اندام هوایی در خاک­هایی با شوری بالا (بترتیب 16 و 8 dS m-1) گردید. به­ طورکلی، باکتری­های شوروقلیاپسند بر بهبود رشد ریشه­ ها، قلیاپسندها و شورپسندها بترتیب بر افزایش خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام تأثیر بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها