اثر مواد کاهنده تعرق بر صفات مورفوفیزیولوژیکی زیتون رقم ماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.30466/rip.2022.52506.1083

چکیده

زیتون (Olea Europea L.) از مهمترین محصولات باغبانی است که کشت آن در اکثر مناطق ایران بدلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر درختان میوه بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نیمه ­گرمسیری رو به افزایش است. با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه ­خشک ایران، استفاده از روش­های کشتی که با کاهش مصرف آب مصرفی درختان میوه همراه باشد، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مواد کاهنده تعرق و توری سایه­ بان بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و درصد روغن زیتون در یک رقم بومی ایران بنام "ماری" انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار شامل تالک، اکسیدروی، سیلیس، کائولین،TSZ  (ترکیب تالک، سیلیس و اکسید­روی)،TSZK  (ترکیب تالک، سیلیس، اکسید­روی و کائولین)، توری سایه­بان و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. صفات رشدی میوه و صفات کیفی پس از برداشت محصول مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مواد کاهنده تعرق با ایجاد یک لایه پوششی روی سطح برگ و میوه، دما را نسبت به شاهد کاهش دادند. در بین مواد کاهنده تعرق TSZK سبب کاهش چهار درجه سانتی­گراد دمای برگ و میوه شد. همچنین، بیشترین تأثیر را بر وزن تر میوه، وزن تر گوشت، وزن خشک گوشت میوه داشته و باعث افزایش طول و قطر میوه شد. بطورکلی مواد کاهنده تعرق باعث بهبود خصوصیات کیفی میوه و افزایش درصد روغن، از طریق کاهش دمای برگ و  میوه شدند.

کلیدواژه‌ها