تاثیر کم آبیاری مداوم بر عملکرد و برخی شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی میوه سه توده عناب (Ziziphus jujuba Mill.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

2 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

4 کارشناس پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

5 کارشناس پژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

10.30466/rip.2021.53329.1159

چکیده

در این مطالعه تأثیر کم آبیاری مداوم (SDI) بر برخی شاخص­های کمی و کیفی میوه سه توده عناب (Ziziphus jujuba Mill.)، در شرایط لایسیمتری و در ایستگاه تحقیقات بیابان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  استان یزد، بررسی شد. تیمارهای اعمال شده شامل، آبیاری کامل (شاهد)، 30 درصد و60 درصد کم آبیاری مداوم (به ترتیب تنش ملایم و شدید) و سه توده فلارگ، گیوک و القور بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی به مدت یکسال و در فصل زراعی 1396-1397 انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار شاهد از نظر عملکرد میوه (36 /239 گرم به ازای هر درخت)، تعداد میوه ( 06 /279 عدد در هر درخت)، متوسط وزن خشک هر میوه (89 /0 گرم)، قطر و طول میوه (به­ترتیب 19 /15 و 17 /16میلی­متر)، قندهای محلول (251899 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن خشک) و فعالیت آنتی­اکسیدانی (61 /42 %) تفاوت معنی‏داری در سطح احتمال 1 درصد با سایر تیمارها داشته و دارای بالاترین مقدار بود. بیشترین میزان فنل کل (32 /36 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) مربوط به تیمار 60 درصد کم آبیاری بود. کمترین وزن متوسط میوه (P<0.05) و بیشترین میزان فنل کل (P<0.01) مربوط به توده القو بود که با سایر توده­ ها اختلاف معنی ­داری را نشان داد. رفتار توده­ های مختلف در مواجه با تنش خشکی، اختلاف معنی­ داری را نشان نداد. توصیه می­شود با توجه به تأثیر معنی­ دار محتوای نسبی آب خاک بر شاخص ­های کمی و کیفی میوه هر سه توده عناب مورد آزمایش، برنامه آبیاری بگونه­ ای طراحی و دنبال شود که تا حد ممکن نیاز آبی گیاه تأمین و از بروز تنش خشکی، جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها