بررسی شاخص های رشد و نموی و ویژگی‌های‌ بیوشیمیایی آریل انار (.Punica granatum L) رقم شیرین طارم تحت تأثیر کود گاوی و ورمی‌کمپوست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، سایر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.30466/rip.2023.121288

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های بیوشیمیایی آریل انار، آزمایشی روی درختان انار شیرین رقم محلی طارم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصافی با 10 تیمار و سه تکرار در سال 1398 اجرا شد. کود گاوی، ورمی‌کمپوست و مخلوط مساوی از هر دو در سه سطح  سه، شش و نه کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود استفاده شد. نتایج نشان داد که ورمی‌کمپوست در سطح نه کیلوگرم بر وزن (313 گرم)، طول (78/2 میلی‌متر) و قطر میوه (84/7 میلی‌متر) و حجم آب ‌میوه (134/5 میلی‌لیتر) تأثیر معنی‌داری داشت. در حالی­ که کمترین مقادیر آنها در تیمار شاهد مشاهده شد. شاخص طعم (19/5) در تیمار ورمی‌کمپوست سه کیلوگرم به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. کود گاوی در سطح‌های سه و شش کیلوگرم به ‌ترتیب بر میزان فنل کل (221 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر آب‌میوه) و اسید قابل تیتراسیون (1/2 درصد) بیشترین اثر معنی‌دار را نشان داد. تاثیر تیمار مخلوط کود گاوی و ورمی‌کمپوست نه کیلوگرم برای صفت عملکرد (8/3 تن در هکتار) و حجم آریل (0/4 میلی لیتر) نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود. تیمار شاهد اگرچه از نظر صفات میوه‌ انار کمترین میانگین را داشت، اما مواد جامد محلول (14/9 درجه بریکس) و آنتوسیانین کل (36/3 میلی گرم در لیتر) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (78/6 درصد) خوبی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها