تأثیر محلول‌پاشی برگی اسید جاسمونیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پرتقال تامسون ناول تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تخصصی علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 استادیار گروه تخصصی علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 استاد تمام پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

10.30466/rip.2022.53855.1202

چکیده

در پژوهش حاضر اثر غلظت‌های مختلف اسید جاسمونیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پرتقال تامسون ناول تحت تنش خشکی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی شامل 100 درصد ظرفیت زراعی (به عنوان شاهد)، 75 درصد ظرفیت زراعی (تنش خشکی ملایم) و 50 درصد ظرفیت زراعی (تنش خشکی شدید) و نیز سه سطح محلول‌پاشی صفر، 100 و 200 میکرومولار اسید جاسمونیک بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر منفی بر طول، قطر و وزن میوه داشته ولی با افزایش میزان مواد جامد محلول کل، فنل و فلاونوئید کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، کیفیت تغذیه‌ای میوه را تحت تأثیر قرار داد. همچنین مشخص شد که در شرایط تنش خشکی، گیاهان محلول‌پاشی شده با جاسمونیک اسید در مقایسه با گیاهان محلول‌پاشی نشده از اندازه میوه و کیفیت میوه (مواد جامد محلول کل، ویتامین ث، فنل کل، فلاونوئید کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی) بالاتری برخوردار بودند. در نهایت، کاربرد محلول‌پاشی برگی جاسمونیک اسید به ویژه در غلظت 100 میکرومولار برای کاهش اثرات منفی تنش خشکی در درختان پرتقال تامسون ناول پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها