دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1402 
اثر هرس تابستانه بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

10.30466/rip.2023.121313

بابک عدولی؛ ابراهیم عابدی قشلاقی؛ محمد علی شیری؛ سمیه شاهنظری