برآورد اجزاء واریانس و وراثت‌پذیری برخی ژنوتیپ‌های گوجه سبز در شرایط اقلیمی کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار پژوهشکده میوه های معتدله و سرد سیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات ترویج وآموزش کشاورزی، کرج، ایران.

3 دانشجو- پژوهشگر دورۀ پسا دکتری، گروه مهندسی ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

10.30466/rip.2022.53993.1213

چکیده

این پژوهش به‌منظور برآورد وراثت‌پذیری، تعیین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات در برخی ژنوتیپ‌های گوجه سبز انجام شد. بدین منظور بیست و شش صفت مهم پومولوژیکی و فنولوژیکی در سی و دو رقم و ژنوتیپ مطرح گوجه سبز طی سال‌های باغی 1397 و 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در تجزیه واریانس مرکب انجام شده مشخص گردید که اثر ژنتیکی برای تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. جزء اثر متقابل ژنتیک در محیط برای صفات شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، زمان رسیدن، عملکرد، کارایی عملکرد، تراکم گل و وزن میوه (مرحله اول) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. تجزیه همبستگی صفات انجام شده نشان داد که صفت عملکرد با صفت کارایی عملکرد دارای همبستگی (0/80 =r) فنوتیپی معنی‌داری در سطح یک درصد است. تجزیه خوشه‌ایی صفات مورد بررسی را به دو گروه اصلی، شامل صفات پومولوژیکی و فنولوژیکی گروه‌بندی نمود. همچنین مقدار وراثت‌پذیری صفات از 34/79 تا 99/63 به ترتیب برای صفات TA و طول دوره گلدهی برآورد گردید. در این مطالعه صفات فنولوژیکی از وراثت‌پذیری پایین‌تری نسبت به سایر صفات برخوردار بودند و صفات پومولوژیکی وراثت‌پذیری بالاتری از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها