بررسی اثر محلول‏پاشی برگی قند مالتوز بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی در درختان پسته رقم احمدآقایی (Pistacia Vera cv. Ahmad Aghaei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 دکتری باغبانی، کارشناس جهاد کشاورزی جنوب کرمان،جیرفت، ایران.

10.30466/rip.2023.121347

چکیده

 استفاده از راهکارهای مدیریتی مناسب به منظور به حداقل رساندن عوامل محدود‏کننده کشت پسته، زمینه را برای افزایش تشکیل میوه و در نتیجه افزایش عملکرد و حفظ کیفیت مطلوب فراهم می‏نماید. به همین منظور، جهت بررسی اثر محلول‏پاشی قند مالتوز بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی درختان پسته رقم احمد آقایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل مالتوز در  غلظت‏های صفر (شاهد)، 10 و 20 درصد و محلول‏پاشی در دو مرحله زمانی، 45 روز بعد از تمام گل (20 فروردین) و 75 روز بعد از تمام گل (20 اردیبهشت) صورت گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل: سطح برگ، شاخص کلروفیل برگ، درصد میوه‏ های خندان، درصد میوه ‏های ناخندان، درصد میوه ‏های پوک، درصد میوه ‏های بدشکل، وزن میوه تازه، وزن خشک میوه، وزن مغز، وزن تر کل خوشه، تعداد میوه در خوشه، انس پسته، عملکرد پسته بودند. نتایج نشان دادند که در هر دو مرحله محلول‏پاشی، افزایش غلظت مالتوز، باعث افزایش در سطح برگ و شاخص کلروفیل و تعداد میوه در خوشه، درصد خندانی، عملکرد، وزن میوه و خوشه و همچنین سبب کاهش درصد ناخندانی، درصد پوکی و میوه‏های بدشکل نسبت به میوه‏های شاهد شد. بطورکلی، تیمار مالتوز با غلظت 20 درصد در مرحله زمانی 45 روز بعد از تمام گل بیشترین تاثیر را روی بهبود صفات رویشی و زایشی پسته رقم احمدآقایی داشت.

کلیدواژه‌ها