اثر محلول‌پاشی ترکیبات زیستی آمینوسورن و کیتوپلاس بر برخی ویژگی‌های هلو رقم آلبرتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.30466/rip.2022.53833.1201

چکیده

کارایی پایین تغذیه خاکی و کاهش میزان عملکرد درختان هلو در استان خراسان رضوی نسبت به متوسط عملکرد کشور در سالیان اخیر، شناسایی روش‌های تغذیه مناسب جهت بهبود عملکرد هلو را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. به همین منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف ترکیبات آمینواسیدی، کیتوسان و اثرات متقابل آن‌ها، روی هلو رقم آلبرتا به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1398 اجرا شد. فاکتور اول، آمینواسید از منبع آمینوسورن در سه سطح 0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر و فاکتور دوم کیتوسان از منبع کیتوپلاس در سه سطح 0، 2 و 4 میلی گرم در لیتر به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد محلول‌پاشی سطوح کیتوپلاس میزان کلروفیل کل و سفتی بافت میوه را به میزان 25 و 23 درصد نسبت به عدم کاربرد کیتوسان افزایش داد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین مشخص شد کاربرد توأم آمینوسورن و کیتوپلاس در سطح 2 و 4 میلی گرم در لیتر بیشترین تأثیر را در بهبود صفات میزان کلروفیل کل (4/94 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر)، سطح برگ (40/61 سانتی‌متر مربع)، عملکرد درخت (3/97 کیلوگرم در درخت)، متوسط وزن میوه (208/5 گرم) ویتامین ث (5/69 میلی‌گرم بر صد گرم وزن تر) و سفتی بافت میوه (12/24 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) داشت. در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش ترکیب کودهای حاوی اسید آمینه و کیتوپلاس می‌تواند نقش بسزایی را در بهبود برخی ویژگی‌های کمی و کیفی هلو ایفا کند.

کلیدواژه‌ها