بررسی کارایی نانوامولسیون اسانس مرزه سهندی بر حفظ خواص کیفی و فیتوشیمیایی میوه تمشک (Rubus ulmifolius subsp. sanctus) طی مرحله پس از برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران.

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

5 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.30466/rip.2022.54016.1218

چکیده

با توجه به ارزش غذایی میوه‌ها و سبزی‌ها، نگهداری و افزایش ماندگاری این محصولات از اهمیت فراوانی برخوردار است و به‌طور عمده با بازارپسندی آن‌ها ارتباط دارد. بنابراین، برای افزایش سود بازاری، حفظ کیفیت محصولات ضروری می‌باشد. از سوی دیگر استفاده از سموم شیمیایی برای سلامتی انسان خطرناک بوده و باعث ایجاد مقاومت به قارچ‌کش‌ها در میکروارگانیسم‌ها می‌شود، از این رو در عصر حاضر لزوم استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی‌ اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در پژوهش حاضر کارایی تیمار نانوامولسیون اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica ) جهت افزایش عمر قفسه‌ای و حفظ ارزش تغذیه‌ای میوه تمشک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور غلظت‌های مختلف نانوامولسیون اسانس (صفر (شاهد)، 100، 200، 300 میکرولیتر بر لیتر) تهیه شده و میوه‌ها پس از غوطه‌وری به مدت 5 دقیقه در‌ آن در سردخانه‌ای با دمای 1±4 درجه‌سانتی‌گراد و رطوبت نسبی %95-90 برای مدت 9 روز نگهداری شدند. صفات کیفی و فیتوشیمیایی در روزهای سوم، ششم و نهم پس از انبارمانی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که در اکثر صفات مورد بررسی از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین میوه‌های تیمار شده و شاهد وجود داشت. نتایج تجزیه به عامل ها نیز نشان داد که دو عامل (%51) PC1 و (%3/18)PC2 بیشترین درصد از واریانس کل را به خود اختصاص دادند. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که نانوامولسیون اسانس مرزه سهندی می‌تواند به‌عنوان ترکیبی طبیعی و سازگار با محیط زیست و انسان، ضمن حفظ ارزش تغذیه‌ای محصول برداشت‌شده به افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها