اثر هرس تابستانه بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

2 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

3 محقق پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران.

10.30466/rip.2023.121313

چکیده

هرس تابستانی تاک‌های کیوی‌فروت، می‌تواند نقش مهمی در کنترل رشد رویشی و بهبود کمیت و کیفیت محصول داشته باشد. جهت بررسی اثر سه شیوه مختلف هرس تابستانی شامل روش متعارف، هرس از آخرین میوه و هرس شاخه پیش‌آهنگ، آزمایشی به مدت دو سال (1398 و 1399) در شهرستان‌ رامسر روی تاک‌های 15 ساله کیوی‌فروت رقم هایوارد به صورت تجزیه مرکب در زمان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در روش هرس متعارف شاخه‌های جانبی ناحیه باردهنده تاج حذف شده و شاخه‌های جانبی بارده‌ای که رشد نامحدود دارند از چهارمین برگ بعد از آخرین میوه سرزنی شدند. در هرس از آخرین میوه ضمن حذف شاخه‌های جانبی غیربارده، بازوهای باردهنده با رشد نامحدود از آخرین میوه سرزنی شدند. در روش هرس شاخه پیش‌آهنگ، هرس مربوط به هر دو ناحیه آویزان باردهنده و ناحیه شاخه پیش‌آهنگ بود. برخی شاخص‌های رشد رویشی در طول فصل رشدی و کیفیت میوه در زمان برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان ماده خشک (17/21 درصد) و ویتامین ث میوه (48/07 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تازه) و نیز کمترین میزان شاخص سطح برگ (3/41) در روش هرس شاخه پیش‌آهنگ مشاهده شد. در نهایت، بر اساس نتایج حاصل می‌توان هرس به شیوه شاخه پیش‌آهنگ را به سبب دارا بودن سطح برگ کمتر (سطح تعرق کننده کمتر)، بالا بودن میزان ماده خشک و ویتامین ث میوه، به عنوان مناسب‌ترین روش هرس تابستانی کیوی‌فروت رقم هایوارد پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها