بررسی تنوع صفات مورفولوژیک برخی از جمعیت‌های سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) در مناطق مرکزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان). اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.30466/rip.2022.53937.1211

چکیده

سنجد با نام علمی .Elaeagnus angustifolia L یکی از میوه‌های متعلق به تیره Elaeagnaceae می‌باشد. تنوع ژنتیکی در میوه‌ها دارای اهمیت زیادی بوده و بررسی تنوع ژنتیک در جمعیت‌های مختلف یک گونه با استفاده از ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی برای یافتن صفات مطلوب در راستای تولید بیشتر، امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع صفات مورفولوژیک در برخی از جمعیت‌های سنجد، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در 17 منطقه از استان‌های اصفهان و چهارمحال‌ و ‌بختیاری در مهر و آبان 1399 اجرا شد. نتایج نشان داد که جمعیت‌های مورد مطالعه، تفاوت‌های معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد از نظر خصوصیات مورفولوژیک مورد بررسی دارند. بیشترین مقدار طول میوه (0/62 ± 20/98 میلی‌متر) در نمونه شهرکرد و بیشترین مقدار قطر میوه (0/46 ± 14/08 میلی‌متر)، درصد کرویت (0/73 ± 95/84) و ضریب بازارپسندی (0/08 ± 93/83 میلی‌متر) در نمونه کوهپایه 2، و بیشترین وزن میوه (0/62 ± 10/44 گرم) در نمونه میمه1 به‌دست آمد. طبق نتایج تجزیه به مولفه‌های اصلی در جمعیت‌های سنجد مورد مطالعه، سه مولفه اصلی با مقادیر ویژه به ترتیب 49/12، 31/79، 11/01 درصد، درمجموع 91/92 درصد واریانس کل تغییرات صفات را توجیه نمودند. در تجزیه خوشه‌ای، سه خوشه قابل تفکیک بر اساس میانگین طول و قطر میوه و صفات مرتبط با رنگ میوه وجود داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میوه‌های سنجد مناطق مرکزی ایران، دارای تنوع قابل ملاحظه‌ای از نظر صفات مورفولوژیک هستند که می‌توان بسته به هدف کاربردی و به نژادی، نمونه مدنظر را انتخاب نمود.

کلیدواژه‌ها