اثرات نیتریک اکساید بر برخی از صفات فیزیولوژیک در سه گونه از مرکبات در شرایط کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری میوه‌کاری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

5 استادیار مرکز رشد بیوتکنولوژی حیّان، گروه زیست گیاهی دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نیتریک­ اکساید بر برخی صفات فیزیولوژیکی مرکبات تحت شرایط کم آبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح  بلوک­های کامل تصادفی بر روی 3 گونه از مرکبات شامل: پونسیروس، سیتروملو و سیترنج در 3 سطح تنش خشکی (30، 60 و 100 درصد ظرفیت مزرعه­ای)، 3 سطح سدیم نیتروپروساید (آزادکننده­ی نیتریک اکساید) (0، 5/0 و 1 میلی­مولار) و در 3 تکرار طراحی گردید. شاخص­های فیزیولوژیکی از جمله کلروفیل فلورسنس، هدایت روزنه­ای، پتانسیل آب برگ و محتوی نسبی آب برگ (RWC) اندازه­گیری شد. شاخص­های بیوشیمیایی از جمله فعّالیت آنتی­اکسیدانی کل (DPPH)، فنل کل و مالون­دی­آلدئید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی­داری در مقادیر پتانسیل آب برگ، هدایت روزنه­ای، محتوی نسبی آب برگ (RWC) و Fv/Fm شده است. شاخص­های بیوشیمیایی مثل DPPH، فنل کل و مالون­دی آلدئید در اثر تنش خشکی افزایش معنی­داری نشان دادند. کاربرد سدیم نیترو پروساید در این تحقیق نشان داد که این ماده نقش تعدیل­کنندگی در تنش خشکی داشته و اثرات آن را کاهش داده است. نتایج نشان داد که غلظت 1 میلی مولار این ماده تأثیر بیشتری در تعدیل اثرات تنش داشته است.

کلیدواژه‌ها