نویسنده = عزیز تراهی
بررسی امکان بهبود تشکیل میوه نهال های کشت بافتی خرمای رقم برحی با استفاده از برخی تنظیم کننده های رشد

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 145-155

10.30466/rip.2021.53672.1187

مریم بروجردنیا؛ ابراهیم لطیفی خواه؛ عزیز تراهی؛ سید سمیح مرعشی


تأثیر تاریخ‌های کشت بر رشد و درصد زنده‌مانی موز رقم "Dwarf Cavendish"

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 54-64

ابراهیم لطیفی‌خواه؛ سیده مینا طباطبایی؛ عزیز تراهی؛ حجت دیالمی