نویسنده = احمد قلی یان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.30466/rip.2021.53741.1195

علی سلیمانی؛ احمد قلی یان؛ اسماعیل فلاحی؛ زهرا یوسفی