تأثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.

3 استاد مرکز تحقیقات و توسعه پارما، دانشگاه آیداهو، آمریکا.

4 استادیار گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

10.30466/rip.2021.53741.1195

چکیده

هرس درختان و تعیین شدت مناسب آن برای افزایش فعالیت‌های رویشی و زایشی و همچنین نورگیری برگ‌ها در کل حجم تاج درخت ضروری است. بدین منظور تحقیقی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار روی درختان زیتون رقم زرد در طی دو سال پی در پی، اجرا شد. هرس باردهی در شدت­های مختلف، شامل چهار سطح شاهد (بدون هرس)، کاهش 15، 30 و 45 درصد از حجم تاج پوششی درختان 20 ساله زیتون واقع در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار در سال اول آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد گل‌های نر و ماده و همچنین عملکرد درختان تحت تأثیر شدت هرس قرار گرفتند. بر این اساس درختان با هرس 45 درصد بیشترین تعداد گل‌های نر و ماده را داشتند. با اینحال، عملکرد درختان در سطح هرس 30 درصد بیشتر از سایر تیمارهای هرس بود. درصد روغن میوه­ ها در درختان هرس شده در مقایسه با شاهد تفاوت معنی­ داری نشان نداد، لیکن با توجه به عملکرد بالا در درختان با شدت هرس 30 درصد، راندمان عملکرد روغن نیز در این درختان بالا بود. در بین شاخص­ های کیفی مختلف اندازه­گیری شده روغن، از قبیل ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، اسیدیته آزاد روغن، ارزش پراکسید و شاخص‌های اسپکتروفتومتری K270، K232، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و شاخص عددپراکسید روغن، تحت تأثیر هرس، افزایش نشان دادند و بیشترین مقدار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عدد پراکسید، به‌ترتیب در هرس 30 و 15 درصد مشاهده شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می­رسد هرس 30 درصد، می­تواند به عنوان سطح مناسب و متعادل از شدت هرس در زیتون رقم زرد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها