کلیدواژه‌ها = سازگاری
ارزیابی شاخص‌های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 37-46

قاسم حسنی؛ حسن حاج نجاری؛ محسن پیرمرادیان


بهینه‌سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 1-16

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علیرضا فرخزاد؛ لطفعلی ناصری؛ خدیجه آقایی


معرفی ارقام مطلوب انگور برای کشت دیم با هدف تازه‌خوری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 37-55

حامد دولتی بانه؛ فرخ غنی‌شایسته؛ امیر نورجو؛ رسول سعیدیان؛ حکمت جعفری؛ قربانعلی تیموری؛ امیر محمد‌علیزاده