دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر تیمار ال-سیستئین بر ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه خرمالو طی انبار سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.30466/rip.2021.53542.1175

فهیمه نصر؛ ولی ربیعی؛ فرهنگ رضوی؛ غلامرضا گوهری


تأثیر محلول‌پاشی برگی جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پرتقال تامسون ناول تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.30466/rip.2022.53855.1202

کتایون دلفانی؛ محمود اسدی؛ بهروز گلعین؛ بابک باباخانی؛ رقیه رازقی جدید


اثر هرس تابستانه بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.30466/rip.2023.121313

بابک عدولی؛ ابراهیم عابدی قشلاقی؛ محمد علی شیری؛ سمیه شاهنظری